Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html

 

SU i Vollen barnehage 2018

Foreldrerepresentanter:

Avd. Solenga:

Øystein Nygård - oystein.nygard@gmail.com tlf 98842334

Hovedhuset:

Chris Andre Sandmo - chris@sandmo.org tlf 95 24 89 43

Vara: Maria Oda Fjørtoft - maria_oda@hotmail.com tlf 92 25 42 54

Representanter fra personalet:

Monica Wigen

Caroline Henriksen Moen

Eiers representant: Ann - Hilde Hansen - vollen.barnehage@norlandia.com Tlf 95 22 87 97

 

Klikk på linken under så kommer referat opp.

SU, protokoll, 25.1.18

SU, protokoll, 14.11.18

SU, protokoll, 22.1.19