Samarbeid og medvirkning

 

Vi legger stor vekt på å ha et tett og godt samarbeid med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg. Vi legger stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

I juni har vi foreldremøte for de nye foreldrene. Her får dere relevant informasjon om barnehagen og hvilken avdeling barnet skal gå på. Dere kan stille spørsmål og bli litt kjent med pedagogen på avdelingen. På tilvenningen setter vi av god tid til å få informasjon og bli kjnet med barnet.

Det avholdes 1 foreldremøte på høsten for alle foreldre og 1 på våren får nye foreldre.

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler i året. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes å snakke om barnets trivsel og utvikling. Når barnet er blitt to år blir det tatt en språkobservasjon som heter TRAS. Denne følger barnet til skolestart og blir sendt med overgangspapirene til skolen.

Det gjennomføres brukerundersøkleser hvert år hvor dere foreldre kan komme med tilbakemeldinger. Dette følges tett opp i etterkant.