Fagområder

Rammeplan for barnehagen beskriver syv ulike fagområder for å sikre et variert og allsidig pedagogisk innhold i barnehagetilbudet. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle områdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Gjennom vårt digitale prosjekt «Digital praksis i barnehagen» kan du finne mye spennende pedagogisk dokumentasjon om barnehagens arbeid på vår blogg: www.norlandiabarnehagene.blogspot.no

1. Kommunikasjon, språk og tekst
Barnehagealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering.

Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Vi skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling 

2. Kropp, bevegelse mat og helse 
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder,kan vare livet ut. Vi skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede,matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Gjennom medvirkning i mat-og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggense forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.
 
 
2019 Vårt gode måltid

3. Kunst, kultur, og kreativitet
I barnehagen skal man få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk,musikk,dans,drama,språk,litteratur,film, arkitektur og design. I arbeidet med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkleser, utprøvinger og eksperimentering.

4. Natur, miljø og teknologi
Barneahagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Vi skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.Vi skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. 

5. Etikk, religion og filosofi
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdierog høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.

6. Nærmiljø og samfunn
Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre baran kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet.Barna skal få en begynnende kunnskap om menneskerettighetene, samsisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter.

7. Antall, rom og form
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Vi skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområder skal stimulere barans undring, nysgjerrighet og motivasjon til problemløsning.

Progresjonsplan